Generalforsamling 2014

Ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Agerskov Cykel Klub af 1991.

Mandag den 3. november 2014 kl. 19.30
Cykelskuret på Byggebjerg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand (ulige år)
Valg af kasserer (lige år)
Kjeld Jacobsen, modtager genvalg
8. Valg af bestyrelse, følgende er på valg:
Bent Andersen, modtager genvalg
Linda Jepsen, modtager ikke genvalg
9. Valg af suppleant
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 20. oktober 2014. Forslag skal være skriftlige, og kan sendes pr. mail eller afleveres til en i bestyrelsen. Mailadresser fremgår af klubbens hjemmeside.

Bestyrelsen opfordrer til at alle medlemmer bakker op om klubben og møder op på general-
forsamlingen.

Klubben er vært ved et stykke franskbrød, øl, sodavand, kaffe eller the.

Vel mødt.

På bestyrelsens vegne

Lars Christensen
Formand

Her som PDF fil